Żłobek Niepubliczny „Przystań”

Junior Club Prywatne Centrum Dziecięce Daria Pietrusza realizuje w okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2022 r. projekt nr RPKP.08.04.01-04-0032/18 pt. „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Bydgoszczy – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 50 osób (w tym 27 kobiet) zamieszkujących/pracujących/uczących się na terenie Bydgoszczy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowego żłobka na 50 miejsc (w tym miejsc dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami) oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania przez okres maksymalnie 24 miesięcy w nowopowstałych grupach w latach 2020-2022.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie utworzenie nowego żłobka na 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonować będą po zakończeniu projektu.

Miejsce realizacji projektu: ul. Sambora 10 , 85-459 Bydgoszcz

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie 8.4. „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”

Całkowita wartość projektu: 1 787 538,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 519 407,30 zł

Zapisz swoje dziecko do żłobka

Skontaktuj się z namiZapisy