Zapisy - żłobek

Informacje i zapisy

Projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Bydgoszczy - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat” numer projektu RPKP.08.04.01-04-0032/18 skierowany jest do 50 Uczestników Projektu w tym 27 kobiet i 23 mężczyzn.

Do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) osoba w wieku aktywności zawodowej, która ukończyła 18 lat,
b) zamieszkująca lub pracująca lub ucząca się na terenie Bydgoszczy,
c) opiekująca się dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
d) zgłaszająca się do udziału w projekcie z własnej inicjatywy,
e) należąca do jednej z poniższych grup:

osoba bezrobotna lub bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (25 osób, w tym minimum 14 kobiet),

osoba pracująca lub powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (zaliczane do osób pracujących, w dniu przystąpienia do projektu muszą być jeszcze na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3 (25 osób, w tym minimum 13 kobiet).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2020 r. do 29.08.2023 r.

Rekrutacja prowadzona jest od 01.06.2020 r. w sposób ciągły, w turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne, do zakwalifikowania do udziału w Projekcie 50 osób. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie 50 osób przed jego zakończeniem zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zasady rekrutacji

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed przystąpieniem do projektu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

Dokumenty należy złożyć elektronicznie na adres centrum@juniorclub.com.pl lub w wersji papierowej do Biura Projekt.

O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje:

a) poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego (z wymaganymi załącznikami - jeśli dotyczy),
b) zgodność danych podanych przez Kandydata z kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie,
c) opiekująca się dzieckiem w wieku od 20 tygodni do 3 lat,
d) liczba punktów za spełnienie kryteriów premiujących przyznana w procesie rekrutacji.

Kryteria premiujące:

a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do lat 3 lub wychowujące dziecko w rodzinie wielodzietnej (3 lub więcej dzieci) – 20 pkt.,
b) niepełnosprawność w rodzinie (dziecka/rodzica/rodzeństwa/obojga rodziców) potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanym przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – po 10 pkt. w każdej kategorii niepełnosprawności (maksymalnie 40 pkt.),
c) okres pozostawania bez pracy – punkty przyznawane proporcjonalnie do długości okresu pozostawania bez pracy, 24 m-ce lub więcej – 20 pkt.,
d) poziom dochodów/osobę w gospodarstwie domowym – 20 pkt. (proporcjonalnie - osoba z najniższym zgłaszanym dochodem otrzyma maksymalną liczbę punktów, następne proporcjonalnie - kolejno punktację w przedziale 19 – 1 punktów),
e) osoby pracujące powracające do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim – 5 pkt.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów decydować będą kolejno liczby uzyskanych punktów w kryterium związanym z: a) niepełnosprawnością, b) samotnym wychowywaniem dziecka, c) okresem pozostawania bez pracy. Przy dalej równej liczbie punktów decydował będzie data zgłoszenia.

Osoby zakwalifikowane do Projektu będą poinformowane listownie lub telefonicznie w ciągu 7 dni od złożenia formularza rekrutacyjnego. Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Projektu, będą zobowiązani stosować się do niniejszego Regulaminu, a także podpisać umowę uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami.